REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ

I. Warunki ogólne.

1. Michałem Tomanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Tomanek "Pekinka" z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wygoda 82 posiadający REGON 146164412, NIP 956-200-45-22 zwany w dalszej części Regulaminu - Michał Tomanek "Pekinka" prowadzi hurtową sprzedaż zgodną z prezentowaną ofertą na stronie internetowej www.alejahurtowa88a.pl. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

2. Oferta kierowana jest wyłącznie dla firm, instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Ceny wszystkich oferowanych towarów znajdujących się w ofercie podane są w złotych polskich.

4. Oferta zawiera widoczne ceny brutto, zawierające w zależności od produktu podatek VAT 23% lub 8%.

5. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia (jako datę przyjęcia zamówienia przy płatności przelewowej traktujemy dzień zaksięgowania wpłaty, natomiast przy płatnościach - przy odbiorze - dzień potwierdzenia zamówienia). W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od dostawcy, kupujący zostanie poinformowany o wydłużonym terminie dostawy przed upływem 7 dni od daty zamówienia.

6. Warunkiem dokonywania zamówień jest złożenie zamówienia na naszej stronie www.alejahurtowa88a.pl. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-maila: info@alejahurtowa88a.pl.

7. Składający zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, która jest dla nich zrozumiała, a złożenie zamówienia oznacza, że wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu stają się integralną częścią umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia i jego potwierdzenia, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone przez dostawcę. Składający zamówienie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu w całości.

8. Zamówienia są przyjmowane każdego dnia 24 godziny na dobę drogą elektroniczną. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane są w następnym dniu roboczym.

9. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 150zł (słownie: sto pięćdziesiąt) brutto.

10. Zamawiający może wybrać jedną z dwóch form płatności za zamówiony towar:
a. przelewem bankowym na rachunek bankowy sklepu 
b. za pobraniem - przy odbiorze.
Dane do dokonania wpłaty:
Michał Tomanek "Pekinka"
ul. Wygoda 82
43 - 608 Jaworzno 
Bank PKO Bank Polski S.A. numer rachunku bankowego 42 1020 2528 0000 0102 0371 0183

11. Każde zamówienie jest potwierdzane elektronicznie lub telefonicznie przez pracownika firmy Michał Tomanek „Pekinka”, dlatego kupujący zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu lub e-maila firmowego. Zamówienia bez podanego telefonu nie będą realizowane lub ich realizacja może się wydłużyć z winy kupującego.

12. Promocje obowiązujące na stronie www.alejahurtowa88a.pl - dotyczą zamówień składanych przez sklep internetowy. W punktach sprzedaży ceny produktów w PROMOCJI nie są uwzględniane.

13.Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:
a. W ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości telefonicznego lub drogą elektroniczną skontaktowania się z zamawiającym.
b. W ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono należności za towar - w przypadku płatności przelewem.
c. Dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe.
O powyższym fakcie zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowane jednym ze środków przekazu, z wyłączeniem sytuacji w której zamawiający nie podał aktualnego numeru telefonu lub e-maila firmowego.

14. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy firmą Michał Tomanek „Pekinka” i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

15. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

16. Michał Tomanek „Pekinka” realizuje zamówienia na terenie Polski oraz UE (pod warunkiem, że nabywca jest aktywnym płatnikiem podatku VAT UE).

17. Firma Michał Tomanek „Pekinka” nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień niesfinalizowanych przez kupującego do 24h po wybraniu towarów na stronie.

II. Dostawa towarów:

1. Koszty wysyłki towarów ponosi kupujący

2. Towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem spedytorów.

3. Firma Michał Tomanek „Pekinka” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane z winy firm transportowych dostarczających zakupiony towar.

4. W przypadku nie odebrania przesyłki firma Michał Tomanek „Pekinka” ma prawo żądać i dochodzić poniesionych kosztów związanych z zamówieniem i wysyłką.

III. Reklamacje:

1. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków towarowych lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu, protokół reklamacji jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.

2. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać maksymalnie do 5 dni roboczych.

3. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

4. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych i braków ilościowych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy transportowej "Protokołu Reklamacyjnego".

5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest również dołączenie kserokopii faktury VAT. 

6. Zakupiony towar nie podlega zwrotom w przypadku nieprawidłowo podanych przez klienta danych dotyczących zamówienia. Nie stanowi to także podstawy uzasadnienia reklamacji.

7. W razie nieuzasadnionej reklamacji koszty obsługi, oględzin i dostarczenia towaru do Sprzedającego, a po oględzinach do Kupującego - ponosi Kupujący.


IV. Przetwarzanie  i ochrona danych osobowych.

1. Firmy, instytucje, osoby prowadzące działalność gospodarczą składając zamówienie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Michał Tomanek "Pekinka" w celu realizacji zamówienia, obejmującej nawiązanie, zmianę, rozwiązanie umowy, jej wykonanie oraz rozliczenie transakcji.

2. Firmy, instytucje, osoby prowadzące działalność gospodarczą składając zamówienie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Michał Tomanek "Pekinka" w celach marketingowych, reklamy (informowanie o nowościach i promocjach).W razie braku takiej zgody należy o tym poinformować przy składaniu zamówienia. Klient może w dowolnych czasie taką zgodę odwołać.

3. Wszystkie dane klienta podawane podczas rejestracji - złożenia zamówienia przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom trzecim.


V. Postanowienia końcowe:

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

2. Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.

3. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z zawartą z firmą Michał Tomanek „Pekinka” umową sprzedaży lub inną będzie sąd powszechny właściwy dla Sprzedającego.

5. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie użytkownikom systemu odbywać się będzie przez umieszczenie zaktualizowanej treści regulaminu na stronie internetowej www.alejahurtowa88a.pl

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny 793 588 888 lub pocztą elektroniczną pod adres: info@alejahurtowa88a.pl